czarnobiały0+1+2
 Strona główna Historia Gminy Powiaty i gminy Mapa
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-10-29 18:43:09

Czym jest BIP ?

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.
Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
 • stronę główną Biuletynu prowadzoną przez właściwego ministra, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach: nazwa, dane teleadresowe wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych 
 • strony podmiotowe Biuletynu prowadzone samodzielnie przez poszczególne podmioty obowiązane, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności.
Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności następujące podmioty:
 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
 • podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • związki zawodowe i ich organizacje,
 • partie polityczne,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.
Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – m.in.:
 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Wszystkie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co nakłada obowiązek wykonania stron stron WWW w standardach HTML 4.01, XHTML 1.0 lub HTML 3.2. Obliguje to podmioty do wykonania stron poprawnych syntaktycznie, co ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do BIP za pomocą różnych urządzeń elektronicznych (komputer, telefon komórkowy itp.).
Na stronach BIP mogą być publikowane wyłącznie informacje publiczne. Zabrania się natomiast zamieszczania reklam i innych treści o charakterze komercyjnym oraz publikowania informacji zawierających niewyjaśnione skróty.
 
Projekt Wrota Warmii i Mazur
 
Przedmiotem projektu Wrota Warmii i Mazur, elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych było wyposażenie 112 jednostek samorządu terytorialnego Warmii i Mazur w niezbędne narzędzia informatyczne pozwalające uruchomić bezpieczne funkcjonowanie e-urzędu i stworzyć podstawy do stworzenia w przyszłości elektronicznej administracji. Funkcjonalność dostarczonych w ramach realizacji projektu rozwiązań zapewni skuteczną i bezpieczną komunikację za pomocą narzędzi IT wewnątrz urzędu, pomiędzy urzędami oraz interesant-urząd.
Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski, zaś partnerami 111 jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Celem projektu było przygotowanie administracji publicznej do skutecznego udziału w tworzeniu w regionie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie niezbędnych do tego merytorycznych, organizacyjnych i technologicznych podstaw. Cele szczegółowe projektu obejmują utworzenie portalu o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem i wdrożenie kompleksowych systemów zarządzania i elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych, co w efekcie doprowadzi do sprawniejszej obsługi interesantów.
W ramach projektu gminy zostały wyposażone w sprzęt komputerowy. Wdrożenie 112 platform serwerowych i 112 systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego to wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych i do usprawnienia pracy administracji, zaś portal umożliwiający kontakt on-line obywatela z urzędem wpłynie na rozwój publicznych e-usług.
 
Rezultaty projektu
 
Projekt zakładał stworzenie e-urzędów w oparciu o zintegrowaną na poziomie powiatów elektroniczną platformę, wdrożoną w 112 jednostkach samorządu terytorialnego regionu Warmii i Mazur.
Produktami projektu są:
 • kompleksowe systemy zarządzania w jednostkach publicznych
 • wewnętrzne systemy zarządzania informacją w jednostkach publicznych
 • system użytkowników transakcyjnych portali w jednostkach publicznych
 • systemy elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych
 • systemy elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych
 • platformy serwerowe dla funkcjonowania aplikacji
 • portal o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem. Portal internetowy zawierający informacje z różnych obszarów, dotyczących regionu Warmii i Mazur Interaktywny portal internetowy będzie ważnym narzędziem do obsługi klientów urzędów oraz wizytówką województwa warmińsko-mazurskiego
Każdy podmiot biorący udział w projekcie, tj. gmina, powiat, Urząd Marszałkowski, został wyposażony w gotowe narzędzia informatyczne umożliwiające stworzenie e-urzędu oraz współdzielenie baz danych z innymi urzędami w oparciu o system hurtowni danych.
W wyniku realizacji projektu powstało 112 e-urzędów w regionie Warmii i Mazur, które mogą w sposób zintegrowany współdzielić bazy danych, oferować wspólnie usługi publiczne i współpracować przy promocji poszczególnych gmin, subregionów i całego województwa.
Podstawowymi elementami e-urzędu są:
 • Opracowane i wprowadzone procedury pracy cyfrowego urzędu,
 • Cyfrowy system wewnętrznego obiegu dokumentów,
 • Cyfrowa obsługa klientów urzędu, przedsiębiorców i indywidualnych obywateli,
 • System baz danych opartych o hurtownie danych, współdzielonych przez JST uczestniczące w projekcie.
Każdy e-urząd otrzymał licencję, w skład której wchodzą moduły – narzędzia do wykonywania zadań publicznych. Obejmują one m.in.:
 • system budżetowo - finansowo - księgowy wraz z analizami ekonomicznymi,
 • system kadrowo – płacowy,
 • systemy wymaganych ewidencji,
 • system elektronicznego obiegu dokumentu z opracowanymi cyfrowymi szablonami dokumentów,
 • elektroniczny obieg dokumentów,
 • banki danych,
 • bazy danych oparte o hurtownie danych
 • system gospodarowania mieniem, podatków i windykacji,
 • podpis elektroniczny,
 • system zarządzania JST.
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Chmielewski Data wytworzenia informacji: 2009-10-29 18:43:09
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Chmielewski Data udostępnienia informacji: 2009-10-29 18:43:37
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Chmielewski Artykuł był wyświetlony: 1913
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Chmielewski Data aktualizacji informacji: 2010-09-12 20:43:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij